Uvodna riječ direktora

Aquatehnika d.o.o objavljuje natječaj za radno mjesto direktor - uprava. UVJETI KOJE KANDIDATI MORAJU ISPUNJAVATI: VŠS, VSS - građevinskog smjera, najmanje deset (10) godina iskustva na rukovodećim poslovima u građevinarstvu, izražene komunikacijske sposobnosti, organizacijske i analitičke vještine, sposobnost koordinacije i motiviranja suradnika, spremnost na stručno usavršavanje, posjedovanje važeće vozačke dozvole "B" kategorije. Uz prijavu kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta: presliku diplome, dokaz o radnom iskustvu na rukovodećim poslovima u građevinarstvu, presliku domovnice, presliku vozačke dozvole kao i javnobilježnički ovjerenu izjavu da nisu pravomoćno osuđeni za kaznena djela sudjelovanja u zločinačkoj organizaciji, prijevare, terorizma ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, pranja novca ili financiranja terorizma, dječjeg rada ili drugih oblika trgovanja ljudima, a sve sukladno odredbama Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 144/12, 56/15, 61/15). Ukoliko ste uz navedeno, spremni na ozbiljan pristup radu, zamolbu sa životopisom, u roku od 8 dana dostavite na adresu: Aquatehnika d.o.o., Varaždin, Trg Pavla Štoosa 41, s naznakom "prijava na natječaj za radno mjesto". U Varaždinu, 15.11.2017. godine.

Aquatehnika d.o.o.

Next

Kontakt

  Tvrtka: Aquatehnika d.o.o.

  Adresa: 42000 Varaždin, Trg Pavla Štoosa 41


  Ured direktora: (385) 42 332 630

  Fax: (385) 42 332 649

  E-mail: info@aquatehnika.com

Next

Prikaz lokacije na karti